Търсене
15 януари 2013

Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак - УСЛУГА № 91291

УСЛУГА № 91291


Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Обреден дом Варна, ул.”Крали Марко” № 3

пред длъжностни лица по гражданско състояние на Община Варна

Място на предоставяне на услугата:

Обреден дом Варна, ул.”Крали Марко” № 3

пред длъжностни лица по гражданско състояние на Община Варна.

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр.второ 

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Лична карта

3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник

Такса на административната услуга:

безплатно 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Веднага след сключване на гражданския брак 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.