Търсене
15 януари 2013

Издаване на удостоверение за правно ограничение - УСЛУГА № 9148

УСЛУГА № 9148


Издаване на удостоверение за правно ограничение 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата:

  • На гише № 30, Сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО”
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване  (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) –  чл.25, ал.1, т.1
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17. 

Необходими документи: - 

Такса на административната услуга:

обикновена услуга:    3.00 лв.

бърза услуга:              5.00 лв.

експресна услуга:      10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:    7 дни

бърза услуга:              3 дни

експресна услуга:      1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.