Търсене
04 април 2017

Категоризиране на места за настаняване клас „А” и клас „Б” - УСЛУГА № 39064

УСЛУГА № 39064

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център – Община Варна или по електронен път чрез страницата на Община Варна 

Място за предоставяне на услугата на клиента: Информационен център 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 12, т. 4, чл.128 от Закона за туризма 

Необходими документи за места за настаняване клас „А” и клас „Б”, без стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости (АУ № 39064_1):

 1. Заявление за категоризиране на място за настаняване по образец, съгласно Приложение №4 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /Наредбата/, адресирано до Кмета на Община Варна. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща или факс;
 2. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №6 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;
 3. Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №8 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;
 4. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци/вписани в търговският регистър, а извършват дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
 5. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, ако лицето не е търговец  и не е вписано в Търговският регистър;
 6. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ;
 7. Копие от документа за собственост на обекта;
 8. Копие от договора за наем или друг от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
 10. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 11. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ. 

Необходими документи за стаи за гости, апартаменти или къщи за гости (АУ № 39064_2):

1. Заявление за категоризиране по образец, съгласно Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата, адресирано до Кмета на Община Варна. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща или факс;

2. Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение № 8 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

3. Копие от документ/и за собственост на обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията /ако документа за собственост е само за земя или е с различно от заявеното предназначение - офис, магазин, склад и др./;

5. Копие от договора за наем или друг от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;

6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ. 

Такса на административната услуга: 

Такса за административната услуга - Съгласно чл. 2, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма за категоризиране на туристическите обекти, таксите са следните:

 1. За категоризиране на места за настаняване клас „А” – хотели и мотели:
 2. -   до 30 стаи – 500 лв.;

  -   от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;

  -   от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;

  -   от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;

  -   над 500 стаи – 5000 лв.;

 3. За категоризиране на места за настаняване клас „Б” – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
 4. -   до 20 стаи – 200 лв.;

  -   от 21 до 40 стаи – 400 лв.;

  -   от 41 до 60 стаи – 940 лв.;

  -   от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;

  -   над 100 стаи – 4000 лв.

 5. За категоризиране на места за настаняване клас „Б” – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги: 10 лв. на легло. 

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща половината такса по банков път, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата по банков път. 

Спиране действието на удостоверение за определена категория /чл.136 от ЗТ/ - 50 лв.

Издаване на дубликат на удостоверение за определена категория /чл.145, ал.1 от ЗТ/ - 100 лв. за удостоверение и/или 50 лв. за метална табела.

Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект- чл. 21, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията – не се заплаща такса.

Прекратяване на категорията на туристически обект и издаденото удостоверение за определена категория на туристически обект– чл. 137 от Закона за туризма – не се заплаща такса. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 14 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

–  Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект– 2 /два/ месеца.

–  Удостоверение за определена категория на туристически обект /оригинална символика/ – 5 години.