Търсене
04 април 2017

Категоризиране на заведения за хранене и развлечение - УСЛУГА № 39066

УСЛУГА № 39066

Категоризиране на заведения за хранене и развлечение 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център – Община Варна или по електронен път чрез страницата на Община Варна 

Място за предоставяне на услугата на клиента: Информационен център 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 12, т. 4, чл.128 от Закона за туризма. 

Необходими документи:

 1. Заявление за категоризиране по образец, съгласно Приложение №5 към чл. 18, ал. 1  от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /Наредбата/, адресирано до Кмета на Община Варна. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефон/и, електронна поща или факс;
 2. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №7 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;
 3. Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №9 към чл. 18, ал. 2  от Наредбата;
 4. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК и липсата на обстоятелствата – несъстоятелност  и/или ликвидация или Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са  търговци/вписани в търговският регистър, а извършват дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
 5. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, ако лицето не е търговец  и не е вписано в Търговският регистър;
 6. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ;
 7. Копие от документа за собственост на обекта;
 8. Копие от договора за наем или друг от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
 10. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 11. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ. 

Такса на административната услуга: Съгласно чл. 2, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма за категоризиране на туристическите обекти таксите са следните:

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща половината такса по банков път, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата по банков път. 

Спиране действието на удостоверение за определена категория /чл.136 от ЗТ/ - 50 лв.

Издаване на дубликат на удостоверение за определена категория /чл.145, ал.1 от ЗТ/ - 100 лв. за удостоверение и/или 50 лв. за метална табела.

Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект- чл. 21, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията – не се заплаща такса.

Прекратяване на категорията на туристически обект и издаденото удостоверение за определена категория на туристически обект– чл. 137 от Закона за туризма – не се заплаща такса. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 14 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт

Временно удостоверение за категоризация – 2 /два/ месеца.

Удостоверение за категоризация /оригинална символика/ – 5 години.