Търсене

Допускане (разрешаване) на изработване на ПУП - УСЛУГА №9067

УСЛУГА №9067 

Допускане (разрешаване) на изработване на ПУП

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. 124, ал.3, чл.133, чл.134 от  ЗУТ 

Необходими документи :

 • Документ за собственост на поземления имот;
 • Скица от действащия ПУП, издадена от районната администрация, заверен за „вярно с оригинала” и/или ОУП, ПУР за териториите на бившите СО;
  • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
  • Задание по реда на чл.125 от ЗУТ;
  • Други документи, свързани с посоченото основание
  • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/; 

Такса на административната услуга:

обикновена услуга - 50 лв.   

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      30 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: една година

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.