Търсене

Произнасяне по допускане проучване и проектиране за изменение на ПУП - УСЛУГА №9068

УСЛУГА №9068

Произнасяне по допускане проучване и проектиране за изменение на ПУП 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:  

- чл.124, чл. 124а, 124б, чл.133, ал.4, чл.134, ал1, ал.2, чл. 135 от ЗУТ и §8, ал.1 от ПР на ЗУТ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост на поземления имот;
  • Скица с предложение за изменение на ПУП по реда на чл. 135, ал. 2 от ЗУТ и Задание по реда на чл. 125 от ЗУТ;
  • Скица от действащия ПУП, заверена за „вярно с оригинала” или копие от ПП на ПРЗ за случаите на чл.133;
  • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК);
  • Други документи свързани с посоченото основание – договори по чл.15 и чл.17 от ЗУТ, съдебно решение и др.
  • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ 

Такса на административната услуга:  

обикновена услуга – 30,00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.