Търсене
10 февруари 2015

Приемане и одобряване на проект за ПУП - УСЛУГА №9069

УСЛУГА №9069

Приемане и одобряване на проект за ПУП                                         

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център на Община Варна или съответния район по местонахождение на поземления имот 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.127, чл.128, чл.129 и чл.134 от ЗУТ и §8, ал.1 във връзка с §6, ал.2 и 4 на ПР на ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост на поземления имот (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
  • Проект за изменение на ПУП – 2 бр. оригинали с магнитен носител.
  • Разрешение или Заповед за допускане изработване на ПУП № ............./........г. – оригинал.
  • Предварителни договори по чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ.
  • Решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ във връзка с ПУП по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ.
  • Нотариално заверена  декларация по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ и др.
  • Актуална скица от СГКК – гр. Варна (където има вляза в сила КК).
  • Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверени от общинските служби по „озеленяване”.
  • Копие от протокола на ЕСУТ с който е допуснато изработването на ПУП
  • Списък на заинтересуваните лица с адреси за кореспонденция.
  • Пълномощно / в случай, че искането се подава от пълномощник/.
  • Съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, в случаите когато са изискани с разрешението или Заповедта за допускане. 

Такса на административната услуга:  

обикновена услуга – 270,00 лв. – до 3 имота

                                   – 480,00 лв. – над 3 имота 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – 30 дни за внасяне в ЕСУТ 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.