Търсене

Съгласуване на идеен инвестиционен проект - УСЛУГА №9071

УСЛУГА №9071

Съгласуване на идеен инвестиционен проект 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:  

- чл.141, ал.1  от ЗУТ  

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право на строеж (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ, когато се изисква по ЗУТ.
 • Актуална скица от СГКК– Варна (където има влязла в сила КК).
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“.
 • Три копия от идейния инвестиционен проект, както следва:
 • Част Архитектура
 • Част СК
 • Част Ел.
 • Част ВиК
 • Част Озеленяване
 • Част Геодезия
 • Съгласуване с НИНКН за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони. 

Такса на административната услуга:  

0.45 лв./кв.м, но не по-малко от 50.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.