Търсене
24 ноември 2014

Установяване наличие на българско гражданство - УСЛУГА № 29018

УСЛУГА № 29018


Установяване наличие на българско гражданство 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • гише № 30, Сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО”.
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя) 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № 1 на Министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от

19 февруари 1999г. /обн.ДВ, бр.19 от 02.03.1999г. / за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал.1. 

Необходими документи:

  1. Молба за установяване наличието на българско гражданство
  2. Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
  3. Документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева, съгласно т.57 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието - по сметка:

БНБ-ЦУ, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 

Цена на административната услуга: 10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: до 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.