Търсене
15 януари 2013

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - УСЛУГА № 39019

УСЛУГА № 39019


Издаване на удостоверение за сключване на брак от  български гражданин в чужбина 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

  • За обикновена и бърза услуга – Информационен център
  • За експресна услуга - Гишета от № 1 до № 4 , Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”

Предоставяне на административната услуга:

  • гишета от № 1 до № 4, Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”. 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.24 ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6 и т.11

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.20 

Необходими документи:

  1. Официален документ, преведен и заверен, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.

Цена на административната услуга:                  

обикновена:                  10.00 лв.

бърза:                            15.00 лв.

експресна:                    20.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      7 дни

бърза услуга:                3 дни

експресна услуга:        веднага 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.