Търсене
15 януари 2013

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението - УСЛУГА № 39022

УСЛУГА № 39022


Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата:

Гишета № 9-11, Сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО” 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2 и

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.19

Необходими документи:

  1. Уведомително писмо от ОД на МВР Варна или Указ за придобиване на българско гражданство от Министерство на Правосъдието.
  2. Ксерокопие на чуждестранния документ за самоличност.
  3. Документи за гражданско състояние с превод на български език.
  4. Заявление за постоянен адрес.
  5. Адресна карта за настоящ адрес.
  6. Документ за собственост (други документи, доказващи собствеността) или договор за ползване на имота за жилищни нужди.
  7. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред длъжностно лице в общината или с нотариална заверка на подписа.
  8. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник. 

Цена на административната услуга:                  

- обикновена услуга:    10.00 лв.

- бърза услуга:              15.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      7 дни

бърза услуга:                 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.