Търсене

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - УСЛУГА №9074

УСЛУГА №9074 

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 

Място за подаване на искането за извършване на услугата: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.142, чл.143, чл.144 от ЗУТ. 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите, когато е задължителна по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
  • Актуална скица от СГКК - Варна (където има влязла в сила КК)
  • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“ 
  • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част Ел.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 • Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите (ОСИП)
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура– ЕОН, ВиК, Топлофикация и др.
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по закона за опазване на околната среда  (при необходимост)
 • Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност (ако има такава)
 • Технически паспорт на сградата (при реконструкция, основен ремонт, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията)

Забележка: Проектът да се съгласува с НИНКН за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони. 

Такса на административната услуга: 

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки: такса: 1,35 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лв. 

Б. За нежилищни сгради : такса: 2,70 лв/ кв.м . РЗП , но не по-малко от 50 лв.    

В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради (вкл. Промяна на предназначението) - такса:  50 % от таксата по т.А и т. Б, но не по-малко от 40 лв. 

 Такса за издаване на разрешение за строеж : 100лева                                                                                

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 5 години

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.