Търсене

Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж чрез заснемане - УСЛУГА №9076

УСЛУГА №9076 

Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж чрез заснемане 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.145,  ал.5 от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите, когато е задължителна по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
 • Актуална скица от СГКК– Варна (където има влязла в сила КК)
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част Ел.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 • Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите (ОСИП)
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура– ЕОН, ВиК, Топлофикация и др.
 • Решение за строеж или други документи от издадените строителни книжа. 

Забележка: Проектът да се съгласува с НИНКН за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

Такса на административната услуга:  

       А. За жилищни сгради вкл. пристройки, надстройки                   

                     - с доклад от ЕСУТ – 4,05 лв./кв.м. (не по-малко от 50 лв.)

                   Б. За нежилищни сгради                    

                     - с доклад за ЕСУТ – 8,10 лв./кв.м. (не по-малко от 50 лв.)

                   В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради (вкл.промяна на предназначението) - 50 % от т.А и Б (не по-малко от 40 лв.) 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.