Търсене

Разрешаване на комплексен проект на инвестиционна инициатива (КПИИ) - УСЛУГА №9078

УСЛУГА №9078 

Разрешаване на комплексен проект на инвестиционна инициатива (КПИИ) 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център на Община Варна или на съответния район – по местонахождение на поземления    имот 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.150, ал.1 от  ЗУТ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
  • Скица копие от действащия ПУП, заверен за „вярно с оригинала” / ако процедурата е във връзка с чл. 134 от ЗУТ/;
  • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
  • Скица с предложение за изменение на ПУП за случаите по чл. 135 от ЗУТ или Заповед по реда на чл. 125, ал.7 от ЗУТ
  • Проект за план- извадка, съгласуван с проектанта на ПУП, съгласно чл.133, ал.1 от ЗУТ;
  • Други документи свързани с посоченото основание
  • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/ 

Такса на административната услуга:  

130 %  от таксата за допускане на ПУП 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни    

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 2 години 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.