Търсене

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект - УСЛУГА №9080

УСЛУГА №9080 

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.154, ал.2, т.5,6,7,8 и ал.5  от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Копие от действащ  ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”
 • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 • Три копия от инвестиционния проект, а именно:

 

 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част ЕЛ.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 • Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите(ОСИП ); (когато се изисква такова) / за инвестиционния проект/
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност само за строежите от Іва, ІІра и ІIІта категория
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К, Топлофикация и др. /при завишени мощности/
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато има промяна на функцията и предназначението)
 • Разрешение за строеж №............../................г.- оригинал; 

Забележка: Всички части (графични и текстови) се подписват от проектанта, от лицето извършило оценката за съответствие, от възложителя и от техническия контрол за част “конструктивна”; Проектите да са съгласувани с НИНКН за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони. 

Такса на административната услуга: 

1. Жилищна сграда  -14 дни или  30 дни (50% от цената за одобряване на инв. проект – но не по- малко от 50 лв.)

2. Нежилищна сграда  - 14 дни или 30 дни (50% от цената за одобряване на инв. проект – но не по- малко от 50 лв.)

3. Преустройство и реконструкция – 14 дни или 30 дни (50% от цената за одобряване на инв. проект – но не по- малко от 50 лв.)

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

срок 14 дни-за одобряване на инв. проект– при ОСИП с Комплексен доклад по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ и

 срок 14 дни- за отразяване на забележка към разрешението за строеж

 срок 30 дни-при ОСИП от ЕСУТ по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ за одобряване на инв. проект и забележка към разрешението за строеж

Срок на действие на индивидуалния административен акт: срока на действие на разрешението за строеж

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.