Търсене

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти - УСЛУГА №9081

УСЛУГА №9081 

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.148, във връзка с чл.153  и чл.147 от ЗУТ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
  • Становище на инженер – конструктор с указания за изпълнение на строежите по чл. 147, ал. 1, т.1,3,5,7 и 12 от ЗУТ
  • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
  • Ситуационна скица за разполагане на строежа или съоръжението
  • Копие от действащ  ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала” 

Забележка: Не се изисква одобряване на инвестиционен  проект за издаване на разрешение за строеж по чл.147, ал.1, точки:

1. Стопански постройки и строежи на допълващото застрояване по чл.44 и чл.46, ал.1 ЗУТ;

2. Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена; степен на опасност, подлежащи на технически надзор от ГД” Инспекция за държавен технически  надзор”;

3. Оранжерии с площ до 200кв.м.;

4. Басейни с обем до  100куб.м. в оградени поземлени имоти;

5. Подпорни стени с височина до 2м. над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;      

6. Ремонт на елементите на техническата инфраструктура;

7. Огради, градински и паркови елементи с височина до 2.2м. над прилежащия терен;

8. Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1м. и с площ до 30кв.м.;

9. Пневматични / надуваеми/ складове или покрития с площ до 100 кв. м.;

10. Строежите по чл.55 ЗУТ;

11. Остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на тези които не са към първостепенна улична мрежа;

12. За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони строежите по ал. 1 се разрешават след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 от ЗКН. 

Цена на административната услуга:  Такса  за издаване на разрешение за строеж - 100 лева 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:    7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 5 години

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.