Търсене

Издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от ДР на ЗУТ и §127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ - УСЛУГА №9084

УСЛУГА №9084 

Издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от ДР на ЗУТ и §127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: §16, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ или § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. 

Необходими документи:

 • Документ за собственост на поземления имот или учредено право на строеж
 • Нотариално заверена декларация за времето на извършеното строителство или др. документи удостоверяващи времето на извършеното строителство
 • Скица на поземления имот от кадастралния план; от действащия ПУП или действащия по време на извършеното строителството ПУП.
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 • Архитектурно заснемане; Проекти част - Заснемане или Становище по следните части: СК, Ел., ВиК, ЕЕф., ПБ;Част „Геодезия” – тахиметрична снимка;
 • Разрешение или Становище по реда на чл. 96, ал. 4 от ЗУТ;    
 • Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/
 • Други документи свързани с допустимостта на извършеното строителство (при необходимост) 

Такса на административната услуга:  100 лева 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:    до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.