Търсене

Издаване на удостоверения за доброволна делба - УСЛУГА №9089

УСЛУГА №9089 

Издаване на удостоверения за доброволна делба 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. 202 от ЗУТ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост на поземления имот
  • Одобрен инвестиционен проект  
  • Копие от Разрешение за строеж №............./.........................г.
  • Схема на  обекта, издадена от службата по геодезия, картография и кадастър
  • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
  • Други документи /копие от скица, ПУП и др./ свързани с посоченото основание
  • Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице 

Такса на административната услуга: 

- обикновена услуга  - 5 лв.

- бърза услуга  - 10 лв.

- експресна услуга  - 15 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга  – 7 дни  

- бърза услуга  - 5 дни  

- експресна услуга  – 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.