Търсене

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ - УСЛУГА №9090

УСЛУГА №9090 

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.54а,  ал.2, §4от ПЗР на ЗКИР, във връзка с чл. 116, ал.1 и чл. 175, ал.5 от ЗУТ, а за подземни проводи и съоръжения, на  основание  чл. 32, ал. 1, т. 1б и §4 от ПЗР на ЗКИР 

Необходими документи:

  • Документ за собственост;
  • Виза за проектиране или копие от ПУП;
  • Разрешение за строеж или Акт за узаконяване на обекта;
  • Архитектурно разпределение при промяна на предназначение;
  • Констативен акт за подземни проводи;
  • Геодезическо заснемане на новоизградения обект.
  • Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице. 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 50 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга –    10 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.