Търсене

Издаване на протокол за въвод във владение - УСЛУГА №9091

УСЛУГА №9091

Издаване на протокол за въвод във владение 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.30, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ

Необходими документи:

  • Решение на Общинска служба по земеделие и гори или влязло в сила съдебно решение
  • Актуално Удостоверение за наследници
  • Протокол за трасиране от лицензиран геодезист– оригинал
  • Актуално или презаверено уведомително писмо от ОСЗГ в годината на подаване
  • Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 30 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга –    30 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.