Търсене

Издаване на скица с виза за проектиране - УСЛУГА № 29099

УСЛУГА №29099 

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.12, ал.3; чл.41, ал.2 ; чл.50; чл.51; чл.58; чл.59; чл.133,ал.6 и чл.134, ал.6, чл.140 от ЗУТ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
  • Скица на имота от Службата по геодезия картография и кадастър (където има влязла в сила КК) 

Такса на административната услуга: 30 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца 

Забележка № 1: За  строежите по чл.12, ал.3; чл.41, ал.2 ; чл.50; чл.51; чл.58; чл.59; чл.133,ал.6 и чл.134, ал.6, както и за обекти, недвижими културни ценности, издаването на виза е задължително. За тези строежи визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ. 

Забележка № 2: При констатиране на несъответствие между базата данни на Община Варна и СГКК относно графиката на имота и очертанията на сградите в него да се приложи и цифров модел във формат САD4 от СГКК – Варна.  

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.