Търсене

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж- УСЛУГА №9104

УСЛУГА №9104 

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.142 и чл.144, ал. 1 от ЗУТ; 

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца
 • Три копия от инвестиционен проект за допускане на отклонения от одобрен инвестиционен   проект в следните части: 

а/ част В и К…………бр.             e/ част ПБЗ…………бр.               к/ част Oзеленяване ………… бр.

б/ част Електро…………бр.        ж/ част ВОД…………бр.             л/ част Архитектура ………бр.

в/ част ОВК…………бр.              з/ част  Геодезия……бр.              м/ част Пож. безопасност……бр.

г/ част Пътна………бр.                и/ част Геология………бр.          н/ част Ен. ефективност………бр.

д/ част СК…………бр.                 й/ част ПУСО……… бр.             о/ други………… бр. 

 • Оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите от І-ва и ІІ-ра категория
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и  ІІІ-та категория
 • Предварителни договори с експлотационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • Договор с Община Варна за проектиране на инфраструктурни обекти за сметка на частни лица, по които Община Варна е възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ
 • Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 • Специални разрешителни, изискуеми по специални закони 

*Забележки:

–     При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.

–     Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта по съответната част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.

–     Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.

–     Когато е необходимо да се издаде Заповед на Кмета за учредяване право на прокарване през общински имоти не е възможно едновременно с одобряването на инвестиционния проект да се издаде и разрешение за строеж.

–     Инвестиционният проект се съгласува от Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони на основание чл. 143, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

–     Предварителната сума в размер на 100 лв., която се приспада от крайната такса при финализиране на процедурата, не се възстановява в случай на отказ за съгласуване на инвестиционния проект, прекратено производство или изтеглен проект по желание на възложителя. 

Такса на административната услуга:

А. За линейни обекти

- С комплексен доклад от фирма консултант          – 0,68 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв.

- Чрез разглеждане на общински експертен съвет  – 1,50 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв. 

Б. За инженерни съоръжения

1. При ОСИП с комплексен доклад от фирма-консултант на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - 3 % от СМР, но не по-малко от 300 лв.

1.1. геозащитни съоръжения и мостове – 3 % от СМР, но не по-малко от 300 лв.;

1.2. приемо-предавателни станции - 3 % от СМР, но не по-малко от 600 лв.;

1.3. трансформаторни постове – 150 лв. на бр. трансформаторна машина;

1.4. Възлова станция – 150 лв.

1.5. Кабелен шкаф и др. съоръжения – 60 лв. 

2. При ОСИП от ЕСИИ на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - 3 % от СМР, но не по-малко от 500 лв.

2.1. геозащитни съоръжения и мостове – 3 % от СМР, но не по-малко от 500 лв.;

2.2. приемо-предавателни станции - 3 % от СМР, но не по-малко от 800 лв.;

2.3. трансформаторни постове – 200 лв. на бр. трансформаторна машина;

2.4. Възлова станция – 200 лв.

2.5. Кабелен шкаф и др. съоръжения – 100 лв. 

В. Благоустрояване – 1,20 лв./кв. м., но не по-малко от 100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

срок 14 дни - за одобряване на инв. проект при ОСИП с комплексен доклад от фирма консултант по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ;

срок 30 дни - за одобряване на инв.проект при ОСИП от ЕСИИ по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.