Търсене

Съгласуване на проекти за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности /ПБЗ/ - УСЛУГА №9106

УСЛУГА №9106

Съгласуване на проекти за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности /ПБЗ/ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 157, ал. 5 от ЗУТ и чл. 30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна; 

Необходими документи:

 • Документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон, документ за собственост, документ за учредяване право на строеж в чужд имот;
 • Специални разрешителни, изискуеми по специални закони;
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ или скица копие от действащ ПУП, съгласувана от експлоатационните дружества и подземен кадастър – оригинал;
 • Копие от одобрен инвестиционен проект по съответната част;
 • Три комплекта от инвестиционен проект (ПБЗ);
 • Част: Временна организация на движението;
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца.                                   

*Забележка:

 • Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението
 • Инвестиционният проект на основание чл. 143, ал. 1, т. 5 от ЗУТ  се съгласува с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
 • Заявлението се подава само за съгласуване и одобряване на ПБЗ за сгради, подлежащи на събаряне. 

Такса на административната услуга:

бърза услуга - 45 лв.

обикновена услуга – 30 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

бърза услуга – 7 дни

обикновена услуга – 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.