Търсене

Одобряване на план за безопасност и здраве /ПБЗ/ - УСЛУГА №9106

УСЛУГА №9106

Одобряване на план за безопасност и здраве /ПБЗ/ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 157, ал. 5 от ЗУТ и чл. 30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна; 

Необходими документи:

 • Копие на разрешение за строеж, влязло в сила;
 • Част: План за безопасност и здраве – 3 екземпляра;
 • Част: Временна организация и безопасност на движението – 3 екземпляра (когато е приложимо).
 • Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на Община Варна;
 • Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо); 

Забележки:

 • Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.
 • Неразделна част от ПБЗ е проект „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОБД), в случаите на извършване на СМР в рамките на уличната регулация (съгласно разпоредбите в Глава Първа от Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици). ВОБД се изработва съгласно изискванията на Наредба №3/2010 г. за конкретните случаи при препятствия/заемане на части от тротоар и/или пътно платно.
 •  Заявлението се подава за одобряване на ПБЗ за строежи след влизане в сила на разрешението за строеж и преди откриване на строителна площадка и/или преди започване на дейности по изграждане или премахване на обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването.
 • Договор за изграждане се представя в случаите, когато заявителят (физическо и/или юридическо лица), има сключен с Община Варна договор за изграждане на обект, общинска собственост. 

Такса на административната услуга:

обикновена услуга – 30 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: Планът губи правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването му строителството не е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.