Търсене

Издаване разрешение за строеж (за обекти на техническата инфраструктура по одобрен инвестиционен проект) - УСЛУГА №9110

УСЛУГА №9110 

Издаване разрешение за строеж (за обекти на техническата инфраструктура по одобрен инвестиционен проект) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.148 от ЗУТ;

Необходими документи:

  • Заповед по чл. 193 от ЗУТ  и/или договор за изграждане на инфраструктурни обекти (при необходимост);
  • Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност (ако има такава)

Такса на административната услуга: 100 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

  • в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
  • в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
  • в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.