Търсене

Регистриране и въвеждане на строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория - УСЛУГА №9111

УСЛУГА №9111 

Регистриране въвеждането на строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; документ за собственост; документ за учредяване на право на строеж в чужд имот (заверено копие) 
 • Окончателен доклад (оригинал) на лицето, упражняващо строителен надзор (не се отнася за обекти от пета категория),  придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността
 • Разрешение за строеж №............./..............г. или акт за узаконяване   №....................../ ........... г. (заверено копие)
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива (заверено копие)
 • Заверена заповедна книга (заверено копие)
 • Констативен акт обр. 3 (заверено копие)
 • Акт обр. 7 за приемане на СМР по нива и елементи (оригинал)
 • Акт обр.12 за установяване на СМР подлежащи на закриване (оригинал)
 • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията (оригинал)
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения (оригинал)
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите (заверено копие)
 • Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ (заверено копие)
 • Договор и/или становища (при необходимост) с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа
 • Технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики
 • Служебна бележка от съответния район за изплатени задължения за ползване на общински терен на основание чл. 30 от НОАМТЦУТОВ (когато се налага - съгласно ПБЗ)
 • Oкончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен надзор или отчет до кмета на общината съгласно наредбата по чл. 43 ал. 4 на Закон за управление на отпадъците.

Такса на административната услуга:

А. Регистриране на строежи от 4 и 5 категория                         700 лв. – ІV-та категория;

/ на основание чл. 177, ал. 1 и 3 от ЗУТ/:                                     500 лв. – V-та категория; 

Б. Регистриране на реконструкции, преустройства,     

основен ремонт и смяна предназначение на обекти                  550 лв. – ІV-та категория;

 от 4-та и 5-та категория  /на основание чл. 177,                                    400 лв. – V-та категория;

ал. 1 и 3 от ЗУТ/ 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.