Търсене

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица - УСЛУГА №9113

УСЛУГА №9113 

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Наредба № 1 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството  за организиране на движението по пътищата от 17.01.2001 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г.)

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право строеж в чужд имот по силата на специален закон;
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица-копие от действащ ПУП, съгласувана от експлоатационните дружества и подземен кадастър-оригинал;
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца;
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала” от съответната районна администрация, която съхранява съответната оригинална преписка, от издаването на което не са изтекли 6 месеца (при необходимост);
 • Три комплекта от инв. проект за организация на движението;
 • Специални разрешителни, изискуеми по специални закони;

*Забележка:

 1. Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.
 2. Инвестиционният проект да е съгласуван от Министерството на културата при     условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони на основание чл. 143, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Такса на административната услуга:

обикновена услуга – 50 лв.

бърза услуга – 100 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

срок 7 дни  -  за бърза услуга;

срок 30 дни – за обикновена услуга; 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.