Търсене

Разглеждане и одобряване на инженеро-геоложки доклад на ЕСИИ - УСЛУГА №9118

УСЛУГА №9118 

Разглеждане и одобряване на инженерно-геоложки доклад на ЕСИИ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: част I, глава IV, раздел VII от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица съгласувана с експлоатационите дружества и подземен кадастър-оригинал;
 • Инженерно-геоложки доклад - 3бр.;
 • Становище на „Геозащита“ ЕООД Варна
 • Проект за подробен устройствен план (ПУП) за поземления имот (оригинал или заверено копие) и протокол или извадка от протокол от общински (районен) експертен съвет по устройство на територията за приемане на подробен устройствен план за поземления имот (заверено копие).
 • Скица извадка от действащ подробен устройствен план (в случаите, когато ПУП не се променя), (заверено копие).
 • Скица на поземлен имот от АГКК – Варна.
 • Други необходими документи и материали в зависимост от спецификата на инвестиционното намерение по приложен опис. 

Такса  на административната услуга: 100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.