Търсене

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПНИ ЗЕМНИ МАСИ - УСЛУГА № 9123

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПНИ ЗЕМНИ МАСИ

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците;

Необходими документи:

  • Копие от разрешение за строеж (влязло в сила) при СМР и/или одобрен План за безопасност и здраве при разрушаване на сгради;
  • Копие от ситуация на одобрен инвестиционен проект;
  • Скица на имота от АГКК;
  • Копие от договор с фирма, с приложен лиценз за извършване на превоз на товари, както и регистрационен документ за дейности с отпадъци (транспортиране), издаден от РИОСВ-Варна;
  • Копие от одобрена част „План за управление на отпадъците“, в случаите когато се изисква по Закона за управление на отпадъците;
  • Копие от договор на транспортиращата фирма и Оператор (община Аксаково) на „Регионално депо за неопасни отпадъци, включващо Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване, Депо за инертни отпадъци, включително от разрушаване“ и/или терен за рекултивация с одобрен проект по Наредба №26 (само за изкопни земни маси);
  • Други документи, изискващи се по специални закони.

Такса на административната услуга: 40 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни

 Срок  на действие на индивидуалния административен акт: Планът губи правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването му строителството не е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие. Удостоверението е валидно съгласно срока, посочен в заявлението

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.