Търсене
27 септември 2012

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина - УСЛУГА № 29140

УСЛУГА № 29140

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

  • За акт за раждане – гишета от №5 - №8, сектор „Гражданско състояние“, дирекция ИАО
  • За акт за брак и акт за смърт – «Обреди» ЕООД 

Място на предоставяне услугата на клиента:

  • За акт за раждане – гишета от №5 - №8, сектор „Гражданско състояние“, дирекция ИАО
  • За акт за брак и акт за смърт – «Обреди» ЕООД 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за гражданската регистрация – чл.72, ал.3 във връзка с чл.70, ал.1 

Необходими документи:

  1. Заверен препис или извлечение от съставения акт за гражданско състояние, заедно с легализиран превод на български език, заверен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа 

Такса на административната услуга: безплатно 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативнно регламентиран срок 

 

 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.