Търсене

Ръководство

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Иван Портних
ivanportnih@varna.bg
Кмет 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280
Елена Гюзелева
egyuzeleva@varna.bg
Началник отдел "Обща канцелария" 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280
Миглена Йонкова
myonkova@varna.bg
Гл. експерт "Канцелария на кмета" 202 052-820-280
052-820-000
т/ф 052-820-082
280
Христо Иванов
hivanov@varna.bg
Заместник-кмет 306 052-820-231 231
Нели Енчева
nentcheva@varna.bg
Гл. специалист "Административно обслужване" 306 052-820-231
факс 052-820-134
231
Коста Базитов
kbazitov@varna.bg
Заместник-кмет 1304 052-820-117

117
Зорница Манушева
zmanusheva@varna.bg
Старши специалист "Техн.осигуряване" 1303 052-820-117 117
Пламена Маринова
pmarinova@varna.bg
Заместник-кмет 1008 052-820-328,
052-820-032
328

Яна Жекова
yazhekova@varna.bg

Гл. експерт "Информационно и техническo осигуряване" 1007 052-820-328,
052-820-032
ф.052-820-303
328
Пейчо Пейчев
ppeychev@varna.bg
Заместник-кмет 501 052-820-030 310
Юлия Манолова
jmanolova@varna.bg
Ст.спец. "Техн.осигуряване" 501А 052-820-310,
052-820-030,
т/ф 052-820-005
310
Тодор Иванов
tivanov@varna.bg
Заместник-кмет 1002 052-820-283 283
Невин Али Басри
nbasri@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническo осигуряване" 1001 052-820-283,
т/ф 052-820-147
283
Нора Момчева
nmomcheva@varna.bg
Секретар 403 052-820-001 335
Дияна Йорданова
dyordanova@varna.bg
Мл. експерт "Информационно и техн. осигуряване" 403 052-820-001,
ф. 052-820-002
335
Тодор Балабанов

Председател на Общински съвет 303 052-820-028 363
Велина Димитрова
vdimitrova@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 303 052-820-363,
т/ф 052-820-064
363
Виктор Бузев
vbuzev@varna.bg
Главен архитект 502 052-820-391 391

Нели Зайкова
zld@varna.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни 409 052-820-303 303
ЗВЕНО "РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"
Христо Недев
hnedev@varna.bg
Служител по сигурността на информацията 1106 052-820-666
ф.052-820-111
274
Даниела Клинкова Гл.спец. "Регистратор на КИ" 1107 052-820-336 336
Росен Димитров Гл.експерт "Зав. регистратура КИ" 1107 052-820-336 336
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Силвия Йовкова 
syovkova@varna.bg
Ръководител на звено 714 052-820-258 258
Марияна Митакова Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
Лидия Димитрова Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
Екатерина Мишонова Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
Дияна Колева Главен вътрешен одитор 714 052-820-258 258
ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ"
Стелияна Маринова
smarinova@varna.bg
Началник отдел 812
052-820-129
129
Лорина Никова Гл. инспектор "К-л по СФУК" 811А 052-820-337 337
Любослава Аргирова
largirova@varna.bg
Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 811А 052-820-337 337
Дарина Зафирова Гл. инспектор "К-л по СФУК" 811А 052-820-337 337
Калушка Жечева Гл. инспектор "К-л по СФУК" 812 052-820-129 129
ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Юлия Петкова
jpetkova@varna.bg
Директор 304
052-820-387
387
ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Людмила Дикова
ldikova@varna.bg
Началник отдел 308
052-820-182
182
Атанаска Стоименова Гл. експерт "Пост. и вр. комисии" 201 052-820-702 346
Светлана Петрова Гл. експерт "Канцелария на общински съвет" 201 052-820-702 346
Джемиле Джелилова Гл.експерт "Пост. и вр. комисии" 201 052-820-702 346
Мария Домусчиева Гл. експерт "Пост. и вр. комисии" 201 052-820-702 346
Нели Евлогиева Гл. експерт "Пост. и временни комисии" 311 052-820-237 237
Клавдия Василева Гл.експерт "Пост. и врем. комисии" 201 052-820-702 346
Александра Стойчева Мл. експерт "Канцелария на общински съвет" 309 052-820-210 210
Милена Вълчанова Гл.експерт "Пост. и вр. комисии" 311 052-820-189 189
ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВЕН"
Галя Георгиева
ggeorgieva@varna.bg
Началник отдел
308 052-820-182 182
Галя Моева-Петкова Гл.експерт "Връзки с обществеността"
308 052-820-182 182
Ана Василева  Гл.експерт "Административно и техническо осигуряване" 311 052-820-237 237
Диана Атанасова
daatanasova@varna.bg
Гл. експерт „Контрол и координация административни преписки към Общински съвет“ 201 052-820-702 346
Мария Лозанова Мл. експерт "Съдебни преписки и дела" 311 052-820-237 237
Адв.Дeяна Стефанова адвокат-довереник 309 052-820-701 210
Адв.Росица Николова адвокат-довереник 309 052-820-701 210
Янко Станев Заместник председател на Общински съвет 310 052-820-149, 052-820-703 149