Търсене

Дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Десислава Борисова
dborisova@varna.bg
Директор 506 052-820-508 508
ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА"

Началник отдел "Архитектура" 506 052-820-508 508
Боряна Божкова Ст. експерт "Архитектура" 503A 052-820-507 507
Гергана Железова Главен експерт "Част конструктивна" 505 052-820-246 246
Димитър Ковачев Главен експерт "Част конструктивна" 508 052-820-146 146
Станимира Алексиева Младши експерт "Част конструктивна" 508 052-820-146 146
Йоана Иванова Главен експерт "Част архитектурна" 503 052-820-256 256
Галина Георгиева 
galgeorgieva@varna.bg
Гл. специалист "Архитектура" 505 052-820-349 349
Кремена Манолова Главен експерт "Част архитектурна" 503 052-820-256 256
Илиян Парашкевов
iparashkevov@varna.bg
Ст. експерт "Архитектура" 508 052-820-517 517
Людмила Михайлова Гл. специалист "Архитектура" 504 052-820-253 253
ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
Пламен Друмев
pdrumev@varna.bg
Началник отдел 500 052-820-218 218
Лидия Цекова Гл. експерт " ОУП" 503 052-820-136 136
Калина Керемидчиева Гл. специалист  "ОУП" 506 052-820-236 236
Иглика Стамова Главен юрисконсулт 503A 052-820-507 507
Цветелина Калканджиева Ст. експерт "Градоустройство" 503A 052-820-512 512
Адрияна Михалева Ст. експерт "Градоустройство" 504 052-820-238 238
Радост Кръстева

Гл. експерт "Градоустройство"

504 052-820-238 238
Колю Колев  Изпълнител "Деловодител" 508 052-820-517 517
Марта Виденова Гл. експерт "Градоустройство" 608 052-820-151 151
Силвия Найденова Ст.. експерт "Градоустройство" 500 052-820-218 218
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"
Валентина Вълчева
vvalcheva@varna.bg
Началник отдел 606 052-820-539 539
Стефан Манзурски Главен експерт "Вертикално планиране и регулация" 606 052-820-221 221
Антоанета Стоянова
astojanova@varna.bg
Гл. специалист "Кадастър" 601 052-820-135 278
Елена Бояджиева
ebojadjieva@varna.bg
Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 601 052-820-135 278
Виктор Колев Гл. специалист "Регулация" 601 052-820-135 278
Дора Дякова Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 601 052-820-135 278

Ивета Гьонова Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация"
601 052-820-135 135
Валя Илиева
vvilieva@varna.bg
Гл. специалист "Подземен кадастър" 607 052-820-145 145
Явор Цветков Гл. експерт "Подземен кадастър" 607 052-820-282 282
Шена Хаджиева
shhadjieva@varna.bg
Главен експерт "К и Р" 608 052-820-284 284
ОТДЕЛ "НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"
Милена Минева
mmineva@varna.bg
Ст. юрисконсулт бул. "Съборни" № 19А 052-803-853
Галина Чернаева-Гонова Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" бул. "Съборни" № 19А 052-803-641
Мария Петрова
mtspetrova@varna.bg
Гл. експерт "Недвижимо културно наследство-част архитектурна" бул. "Съборни" № 19А 052-803-641
Лилия Люцканова  Гл. експерт "Недвижимо културно наследство-част архитектурна" 505 052-820-286 286
Белица Паунова Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 504 052-820-253
Галя Никова Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 502 052-820-391 391