Търсене

Дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Десислава Борисова
dborisova@varna.bg
Директор 506 052-820-508 508
ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА"

Началник отдел "Архитектура" 506 052-820-508 508
Боряна Божкова Ст. експерт "Архитектура" 503A 052-820-507 507
Гергана Железова Главен експерт "Част конструктивна" 504 052-820-246 246
Димитър Ковачев Младши експерт "Част конструктивна" 508 052-820-146 146
Йоана Иванова Главен експерт "Част архитектурна" 504 052-820-286 286
Галина Георгиева 
galgeorgieva@varna.bg
Гл. специалист "Архитектура" 505 052-820-349 349
Кремена Манолова Главен експерт "Част архитектурна" 505 052-820-256 256
Калин Колев Главен експерт "Част конструктивна" 508 052-820-146 146
Илиян Парашкевов
iparashkevov@varna.bg
Мл. експерт "Архитектура" 508 052-820-146 146
Людмила Михайлова Гл. специалист "Архитектура" 411 052-820-330 330
ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
Пламен Друмев
pdrumev@varna.bg
Началник отдел 500 052-820-218 218
Лидия Цекова Гл. експерт " ОУП" 503 052-820-136 136
Калина Керемидчиева Гл. спец. "ОУП" 506 052-820-236 236
Иглика Стамова Главен юрисконсулт 503A 052-820-507 507
Цветелина Калканджиева Ст. експерт "Градоустройство" 503A 052-820-512 512
Колю Колев  Изпълнител "Деловодител" 508 052-820-517 517
Марта Виденова Гл. експерт "Градоустройство" 608 052-820-151 151
Красимира Костадинова Мл. експерт "Градоустройство" 504 052-820-238 238
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"
Валентина Вълчева
vvalcheva@varna.bg
Началник отдел 606 052-820-539 539
Стефан Манзурски Главен експерт "Вертикално планиране и регулация" 606 052-820-221 221
Антоанета Стоянова
astojanova@varna.bg
Гл. специалист "Кадастър" 601 052-820-135 278
Елена Бояджиева
ebojadjieva@varna.bg
Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 601 052-820-135 278
Дора Дякова Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 601 052-820-135 278

Валя Илиева
vvilieva@varna.bg
Гл. специалист "Подземен кадастър" 607 052-820-145 145
Явор Цветков Гл. специалист "Регулация" 607 052-820-282 282
Шена Хаджиева
shhadjieva@varna.bg
Главен експерт "К и Р" 608 052-820-284 284
ОТДЕЛ "НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"
Милена Минева Ст. юрисконсулт 504 052-820-253 253
Мария Петрова Ст. експерт "Недвижимо културно наследство-част архитектурна" 504 052-820-253 253