Търсене

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен 
Петър Гърбузов
pgarbuzov@varna.bg
 Директор 600 052-820-191
191  
ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"
Румяна Гороломова
rgorolomova@varna.bg
Началник отдел 602 052-820-361 361  
Димана Ангелова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти"


 
Станислав Никитасов
snikitasov@varna.bg
Гл. експерт "Електроснабдяване" 602 052-820-361 361  
Даниела Кузманова Гл. експерт ОВ 603 052-820-322 322  
Десислава Пеева Гл. експерт КБД 612 052-820-220 220  
Камелия Костадинова Гл. експерт В и К 602 052-820-361 361  
Невена Кирова Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност""


 
Диян Василев Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 601 052-820-278 278  
Веселина Никова
vnikova@varna.bg
Гл. експерт "Телекомуникации" 603 052-820-322 322  
Валентин Уруков Гл. експерт "Озеленяване" 509 052-820-165 165  
Снежина Власова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти" 609 052-820-257
257  
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тихомир Тимов
ttimov@varna.bg
Началник отдел 602 052-820-361 361  
Олег Колев Гл. експерт "Свлачища и укрепване на територии" 711 052-820-513 513  
Мария Митишева
mmitisheva@varna.bg
Гл.експерт "Упр. на отпадъците" 411 052-820-159 330  
Диана Кирчева Гл.експерт "Устр. планове и регионал. прогр." 411 052-820-159 330  
Силвия Кандемир Гл.експерт "Управление на шум и атмосфера" 411 052-820-159 330  
Елена Панайотова Гл. експерт "Бюджет, ОП, възлагане и контрол договори" 609 052-820-257 257  
Елена Димова Ст. експерт "Управление на екологични проекти" 602 052-820-361 361  
Лилия Стоянова Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 609 052-820-257 257  
Иво Кутев
ikutev@varna.bg
Гл. експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и ЗПУМ" 612 052-820-150 150  
Христина Ценова Ст. експерт "Контрол енергийни разходи" 609 052-820-257 257  
Антония Димитрова Ст. експерт "Контрол енергийни разходи" 610 052-820-214 214  
Станчо Станев Гл.експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 610 052-820-214 214  
Тодор Димитров Гл. експерт ВиК 610 052-820-214 214  
Георги Кръстев
gkrastev@varna.bg
Гл. експерт "Благоустрояване" 610 052-820-214 214  
Виктория Стойнева Главен специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 612 052-820-220 220  
Гергана Чобанова
gchobanova@varna.bg
Гл. специалист "Благоустрояване" 612 052-820-150 150  
Маринела Маринова Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-165 165  
Светлана Хараланова
sharalanova@varna.bg
Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-325 165  
Григор Уруков Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 509 052-820-165 165  
ОТДЕЛ "ПАСПОРТИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ СТРОЕЖИ"
Емилия Дякова
edyakova@varna.bg
Началник отдел 507 052-820-386 386  
Снежана Цветкова Гл.експерт "Паспортизация строежи" 507 052-820-386 386

 
Веселина Кунева Гл. специалист "Паспортизация строежи" 507 052-820-386 386  
Петя Димитрова Гл. експерт "Регистрация строежи" 507 052-820-386 386  
Станимир Мизов
smizov@varna.bg
Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Силвия Найденова Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Десислава Цветанова
dtsvetanova@varna.bg
Гл. експерт "Енергиен мениджмънт"   052-820-795        
Ирена Митева
imiteva@varna.bg
Гл. експерт "Енергийна ефективност"   052-820-795