Търсене

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен 
Петър Гърбузов
pgarbuzov@varna.bg
 Директор 600 052-820-191
191  
ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"
Румяна Гороломова
rgorolomova@varna.bg
Началник отдел 602 052-820-361 361  
Станислав Никитасов
snikitasov@varna.bg
Гл. експерт "Електроснабдяване" 602 052-820-361 361  
Христина Костадинова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти" 603 052-820-322 322  
Пламен Кънчев Гл. експерт "Телекомуникации" 603 052-820-322 322  
Даниела Кузманова Гл. експерт ОВ 603 052-820-322 322  
Иво Кутев
ikutev@varna.bg
Гл. експерт КБД 612 052-820-220 220  
Камелия Костадинова Гл. експерт В и К 609 052-820-257 257  
Невена Кирова Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" бул. "Съборни" 19А


 
Бранимир Кузманов Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" бул. "Съборни" 19А


 
Милен Мънев Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" бул. "Съборни" 19А


 
Антония Димитрова Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 610 052-820-214 214  
Снежина Власова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти" 609 052-820-257
257  
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тихомир Тимов
ttimov@varna.bg
Началник отдел 602 052-820-361 361  
Олег Колев Гл. експерт "Свлачища и укрепване на територии" 711 052-820-513 513  
Мария Колева
mmitisheva@varna.bg
Гл. експерт "Упр. на отпадъците" 411 052-820-159 330  
Диана Кирчева Гл. експерт "Устр. планове и регионал. прогр." 411 052-820-159 330  
Силвия Кандемир Гл. експерт "Управление на шум и атмосфера" 411 052-820-159 330  
Елена Димова Ст. експерт "Управление на екологични проекти" 602 052-820-361 361  
Елена Панайотова Гл. експерт "Бюджет, ОП, възлагане и контрол договори" 609 052-820-190 190  
Лилия Стериовска Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 609 052-820-190 190  
Станчо Станев Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 610 052-820-214 214  
Тодор Димитров Гл. експерт ВиК 610 052-820-170 170  
Георги Кръстев
gkrastev@varna.bg
Гл. експерт "Благоустрояване" 610 052-820-170 170  
Гергана Чобанова-Дучева
gchobanova@varna.bg
Гл. специалист "Благоустрояване" 612 052-820-150 150  
Евгения Митева Гл. специалист "Благоустрояване" 612 052-820-150 150  
Симона Велчева Мл. експерт КБД 612 052-820-220 220  
Виктория Чобанова Главен специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 612 052-820-220 220  
Георги Георгиев Гл. експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и ЗПУМ" 612 052-820-220 220  
Магдалена Братилова Главен специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 603 052-820-322 322  
Маринела Маринова Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-165 165  
Светлана Хараланова
sharalanova@varna.bg
Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-325 165  
Григор Уруков Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 509 052-820-165 165  
ОТДЕЛ "ПАСПОРТИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ СТРОЕЖИ"
Емилия Дякова
edyakova@varna.bg
Началник отдел 507 052-820-386 386  
Снежана Цветкова Гл. експерт "Паспортизация строежи" 507 052-820-386 386

 
Веселина Кунева Гл. специалист "Паспортизация строежи" 507 052-820-386 386  
Петя Димитрова Гл. експерт "Регистрация строежи" 507 052-820-386 386  
Станимир Мизов
smizov@varna.bg
Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Екатерина Николова Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Десислава Цветанова

Гл. експерт "Енергиен мениджмънт"   052-820-795        
Ирена Митева
imiteva@varna.bg
Гл. експерт "Енергийна ефективност"   052-820-795