Търсене

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен 
Петър Гърбузов
pgarbuzov@varna.bg
 Директор 600 052-820-191
191  
ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"
Румяна Гороломова
rgorolomova@varna.bg
Началник отдел 602 052-820-361 361  
Гергана Аврамова Мл. експерт "Озеленяване" 602 052-820-361 361  
Станислав Никитасов
snikitasov@varna.bg
Гл. експерт "Електроснабдяване" 602 052-820-361 361  
Христина Костадинова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти" 603 052-820-322 322  
Пламен Кънчев Гл. експерт "Телекомуникации" 603 052-820-322 322  
Даниела Кузманова Гл. експерт ОВ 603 052-820-322 322  
Камелия Костадинова Гл. експерт В и К 609 052-820-257 257  
Снежина Власова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти" 609 052-820-821
821  
Антония Димитрова Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 610 052-820-214 214  
Иво Кутев
ikutev@varna.bg
Гл. експерт КБД 612 052-820-220 220  
Невена Кирова Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 610
052-820-170
170
 
Бранимир Кузманов Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 411
052-820-159
159  
Милен Мънев Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" бул. "Съборни" 19А


 
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тихомир Тимов
ttimov@varna.bg
Началник отдел 602 052-820-361 361  
Олег Колев Гл. експерт "Свлачища и укрепване на територии" 711 052-820-513 513  
Мария Колева
mgkoleva@varna.bg
Гл. експерт "Упр. на отпадъците" 411 052-820-330 330  
Стефана Димитрова-Делева Гл. експерт "Устр. планове и регионал. прогр." 411 052-820-159 159  
Силвия Кандемир Гл. експерт "Управление на шум и атмосфера" 411 052-820-159 159  
Елена Димова Ст. експерт "Управление на екологични проекти" 602 052-820-361 361  
Ангелина Маркова Ст. експерт "Управление на екологични проекти" 602 052-820-361 361  
Елена Панайотова Гл. експерт "Бюджет, ОП, възлагане и контрол договори" 609 052-820-190 190  
Лилия Стериовска Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 609 052-820-190 190  
Неда Янкова Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 609 052-820-257 190  
Купен Пашов kpashov@varna.bg Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 609 052-820-190 190  
Станчо Станев Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 610 052-820-214 214  
Тодор Димитров Гл. експерт ВиК 610 052-820-821 821  
Георги Кръстев
gkrastev@varna.bg
Гл. експерт "Благоустрояване" 610 052-820-170 170  
Гергана Чобанова-Дучева
gchobanova@varna.bg
Гл. специалист "Благоустрояване" 612 052-820-150 150  
Евгения Митева Гл. специалист "Благоустрояване" 612 052-820-150 150  
Симона Велчева Мл. експерт КБД 612 052-820-220 220  
Стоянка Балъкова-Вълчева Ст. експерт "Водовземане на минерални води и съоръжения" Норвежка къща 052-820-923 923  
Пламена Чолакова Ст. инспектор "Контрол водовземане на минерални води и съоръжения" Норвежка къща 052-820-923 923  
Виктория Чобанова Главен специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 612 052-820-220 220  
Георги Георгиев Гл. експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и ЗПУМ" 612 052-820-220 220  
Магдалена Братилова Главен специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 603 052-820-322 322  
Маринела Маринова Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-165 165  
Светлана Хараланова
sharalanova@varna.bg
Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-325 165  
Григор Уруков Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 509 052-820-165 165  
ОТДЕЛ "ПАСПОРТИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ СТРОЕЖИ"
Емилия Дякова
edyakova@varna.bg
Началник отдел 507 052-820-386 386  
Петко Пенев Гл. експерт "Регистрация строежи" 507 052-820-386 386  
Веселина Кунева Гл. специалист "Паспортизация строежи" 507 052-820-386 386  
Петя Димитрова Гл. експерт "Регистрация строежи" 507 052-820-386 386  
Станимир Мизов
smizov@varna.bg
Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Екатерина Николова Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Десислава Цветанова

Гл. експерт "Енергиен мениджмънт"  бул. "Съборни" 19А 052-820-795        
Ирена Митева
imiteva@varna.bg
Гл. експерт "Енергийна ефективност"  бул. "Съборни" 19А 052-820-795