Търсене

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен 
Петър Гърбузов
pgarbuzov@varna.bg
 Директор 600 052-820-191
191  
ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"
Румяна Гороломова
rgorolomova@varna.bg
Началник отдел 602 052-820-361 361  
Димана Ангелова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти"


 
Станислав Никитасов
snikitasov@varna.bg
Гл. експерт "Електроснабдяване" 602 052-820-361 361  
Даниела Кузманова Гл. експерт ОВ 603 052-820-322 322  
Десислава Пеева Гл. експерт КБД 612 052-820-220 220  
Камелия Костадинова Гл. експерт В и К 602 052-820-361 361  
Невена Кирова Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" бул. "Съборни" 19А


 
Милен Мънев Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" бул. "Съборни" 19А


 
Диян Василев Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 601 052-820-278 278  
Веселина Никова
vnikova@varna.bg
Гл. експерт "Телекомуникации" 603 052-820-322 322  
Валентин Уруков Гл. експерт "Озеленяване" 509 052-820-165 165  
Снежина Власова Гл. експерт "Предпроектни проучвания общ. инфрастр. обекти" 609 052-820-257
257  
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тихомир Тимов
ttimov@varna.bg
Началник отдел 602 052-820-361 361  
Олег Колев Гл. експерт "Свлачища и укрепване на територии" 711 052-820-513 513  
Мария Митишева
mmitisheva@varna.bg
Гл.експерт "Упр. на отпадъците" 411 052-820-159 330  
Диана Кирчева Гл.експерт "Устр. планове и регионал. прогр." 411 052-820-159 330  
Силвия Кандемир Гл.експерт "Управление на шум и атмосфера" 411 052-820-159 330  
Елена Димова Ст. експерт "Управление на екологични проекти" 602 052-820-361 361  
Елена Панайотова Гл. експерт "Бюджет, ОП, възлагане и контрол договори" 609 052-820-190 190  
Лилия Стоянова Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 609 052-820-190 190  
Христина Ценова Ст. експерт "Контрол енергийни разходи" 609 052-820-257 257  
Антония Димитрова Ст. експерт "Контрол енергийни разходи" 610 052-820-214 214  
Станчо Станев Гл.експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 610 052-820-214 214  
Тодор Димитров Гл. експерт ВиК 610 052-820-214 214  
Георги Кръстев
gkrastev@varna.bg
Гл. експерт "Благоустрояване" 610 052-820-214 214  
Виктория Стойнева Главен специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 612 052-820-220 220  
Гергана Чобанова
gchobanova@varna.bg
Гл. специалист "Благоустрояване" 612 052-820-150 150  
Иво Кутев
ikutev@varna.bg
Гл. експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и ЗПУМ" 612 052-820-150 150  
Маринела Маринова Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-165 165  
Светлана Хараланова
sharalanova@varna.bg
Ст. експерт "Озеленяване" 509 052-820-325 165  
Григор Уруков Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 509 052-820-165 165  
ОТДЕЛ "ПАСПОРТИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ СТРОЕЖИ"
Емилия Дякова
edyakova@varna.bg
Началник отдел 507 052-820-386 386  
Снежана Цветкова Гл.експерт "Паспортизация строежи" 507 052-820-386 386

 
Веселина Кунева Гл. специалист "Паспортизация строежи" 507 052-820-386 386  
Петя Димитрова Гл. експерт "Регистрация строежи" 507 052-820-386 386  
Станимир Мизов
smizov@varna.bg
Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Силвия Найденова Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 711 052-820-304 304  
Десислава Цветанова
dtsvetanova@varna.bg
Гл. експерт "Енергиен мениджмънт"   052-820-795        
Ирена Митева
imiteva@varna.bg
Гл. експерт "Енергийна ефективност"   052-820-795