Търсене

Дирекция "Превенции"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен

Младежки дом  
 
Светлана Коева
svkoeva@varna.bg
Директор  Мл.дом 052-820-604  18
Д-р Борислав Станчев
bstanchev@varna.bg
Гл. експерт "Превенции" Мл.дом 052-820-677  
Мартина Янева
myaneva@varna.bg
Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" Мл.дом
052-820-677  
Таня Атанасова
tatanasova@varna.bg
Гл. експерт "Превенции" Мл.дом 052-820-677
ф.052-820-675
 
Мая Попова
mpopova@varna.bg
 Гл.счетоводител Мл.дом  052-820-750  
Мануела Василева Счетоводител "Контрол по СФУК" Мл.дом 052-820-750
Тамара Топалова
ttopalova@varna.bg
 счетоводител Мл.дом
 052-820-604  15
Ана Абрашева Секретар на МКБППМН Мл.дом 052-820-770  
Информационно обучителен център - Чайка
Албена Вълчева
avalcheva@varna.bg
Гл. експерт "Училищна превенция" ИОЦ "Чайка" 052-820-748
ф.052-820-749
 
Иван Попов Старши експерт "Превантивни програми" ИОЦ "Чайка" 052-820-748  
Бисерка Алексиева Гл.експерт „Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН”

ИОЦ "Чайка"

052-820-748
ф.052-820-749
 
Димитър Димитров Гл. експерт "Секретар на МКБТХ" ИОЦ "Чайка" 052-820-748   
Пламена Тодорова Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" ИОЦ "Чайка" 052-820-748   
Превантивен център - Младост
Капка Николова Гл.експерт "Превенция на асоциално поведение" ПЦ "Младост" 052-985-099; 820-751  
Константин Воденичаров Гл. експерт "Психолог" ПЦ "Младост" 052-985-099; 820-751  
Гергана Георгиева Мл. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Добромир Досев Ст. експерт "Секретар на ОСНВ" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Марина Стефанова Ст. експерт "Психолог" ПЦ "Младост" 052-985-099  
Диляна Атанасова-Гръбчева Ст. експерт "Превенция при деца и сем. в риск" ПЦ "Младост" 052-985-099; 820-751