Търсене

Обява във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект на Община Варна № BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна” ... - 23.01.2014 г.

Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект на Община Варна № BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5.03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.”  открита с Решение № 3232/12.09.2013 г. на Кмета на Община Варна , уведомяваме участниците, че поредното заседание на Комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участниците ще се проведе на 30.01.2014 г./четвъртък/ от 11.00 часа, в общинско предприятие „Инвестиционна политика”, бул.”Ген. Колев”, №92, ет.5.
 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:................................

     Пламена Маринова

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.