Търсене
06 март 2014

Съобщение във връзка с провеждане на поредното заседание на Комисията по обществена поръчка за: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции“ - 06.03.2014 г.

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, уведомяваме участниците, че поредното заседание на Комисията, на което ще се проведе публичен жребий на основание чл. 71 ал.5 т.2 от ЗОП, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за Обособени позиции №№ 1, 2 и 4 ще се състои на 11.03.2014г. /вторник/ от 14.00 часа, в отдел „Обществени поръчки”, общинско предприятие  „Инвестиционна политика”, ул. „Ген. Колев” № 92, ет. 5.

На заседанието, имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Ако в горепосочения ден и час не се яви нито един представител на участниците в процедурата, заседанието се отлага с половин час, след което се провежда.

Чрез жребий се определя  представител на участниците, който ще изтегли жребия относно позициите, за които има подадени еднакви ценови предложения. При положение, че няма нито един представител на участниците, жребият ще бъде изтеглен от Председателя на Комисията, назначена с Решение №1331/16.04.2013г. на Кмета на община Варна.

Жребият ще се проведе по следния ред: За потвърждаване достоверността,  на присъстващите ще се покажат два празни плика и два листа с имената на участниците в жребия. Във всеки от тях ще бъде поставено името на всеки от участниците в жребия, след което пликовете ще бъдат запечатани. В отсъствие на представителя на участниците, който ще тегли жребий, пликовете за всяка една позиция се разбъркват пред присъстващите и Комисията. След това, представителят на участниците, а при липса на такъв - Председателят на Комисията, изтегля жребия. Участникът, на който е написано името в изтегления плик се обявява за  спечелил жребия за съответната позиция.

Съставя се протокол за теглене на жребий за всяка една обособена позиция, който се подписва от присъствалите представители на участниците и от комисията.

 

 

 

Председател на комисията:    ________________

                                              /Елеонора Ангелова/

Съгл. Решение №1331/16.04.2013г. на Кмета на община Варна

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.