Търсене

Други услуги - удостоверения, декларации

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство-

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства-

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ.-

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл. 17 от ЗМДТ-

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ-

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ

Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци-

Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 ДОПК)

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал. 1 ДОПК

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

Информация и справки по заявки на предприятия

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.