Търсене
14 април 2014

Документация във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка чрез наем, предоставяне за временно възмездно ползване и сервизно поддържане на мобилни тоалетни кабини за нуждите на Община Варна и други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити" УНП: 9028246 - 14.04.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка чрез наем, предоставяне за временно възмездно ползване и сервизно поддържане на мобилни тоалетни кабини за нуждите на Община Варна и други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити"

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.