Търсене

Обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за проектиране, СМР, доставка и монтаж по Компонент 5 „BRT коридор”, Компонент 7 „Съоръжения за колоездене”, Компонент 8 „Подобрения на крайни спирки”, Компонент 10 „Мерки за подобряване на достъпността” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, УНП 00081-2014-0017 - 10.05.2014 г.

Документация може да изтеглите на интернет адрес:

http://www.varna.bg/op_zop/igt_brt_ingenering/

 

Кадастрални карти и ПУП за регулация може да изтеглите на интернет адрес:

http://www.varna.bg/op_zop/IGT_BRT_kadastralni_karti_pup/

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.