Търсене

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ВАРНА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

"Централна кооперативна банка" АД  - клон Варна
BIC:    CECBBGSF
IBAN:   BG49 CECB 9790 8462 1500 00
Сметка с "код за вид плащане" на община Варна, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица през 2011г.

 

№ по ред Н А И М Е Н О В А Н И Е на прихода код за вид плащане
1 Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
2 Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
3 Данък върху наследствата 44 22 00
4 Данък върху превозните средства 44 23 00
5 Такси за битови отпадъци 44 24 00
6 Данък при придоб.на имущества по дарения и възм.начин 44 25 00
7 Туристически данък- дължи се от 01.01.2011г. 44 28 00
8 Други данъци 44 34 00
9 Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
10 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 44 40 00
11 Приходи от наеми на имущество 44 41 00
12 Приходи от наеми на земя 44 42 00
13 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
14 Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
15 Дивидент 44 48 00
16 Конфискувани средства и приходи от продажби на конф. вещи 44 49 00
17 Дарения, помощи и други безв. получени суми от стр. 44 51 00
18 Дарения, помощи и други безв.получени суми от чужб. 44 52 00
19 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00 
20 Приходи от продажби на земя 44 56 00
21 Приходи от концесии 44 57 00
22 Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
23 Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
24 Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети 44 65 00
25 Други неданъчни приходи 44 70 00
26 Такси за технически услуги 44 80 01
27 Такси за ползване на детски градини 44 80 02
28 Такси за ползване на детски ясли и други по здрав. 44 80 03
29 Такси за ползване на детски лагери и др. по соц.отдих 44 80 04
30 Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.усл. 44 80 05
31 Такси за административни услуги 44 80 07
32 Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
33 Такси за позване на полудневни детски градини 44 80 09
34 Такси за ползване на общежития и други по образов. 44 80 10
35 Такси за гробни места 44 80 11
36 ** Туристически такси - внасят се по райони /до 2010г./
37 Такси за притежаване на куче 44 80 13
38 Други общински такси 44 80 90
39 Приходи по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
40 с л у ж е б н а 44 88 88  Забележка:  
  Туристически данък в сила от  01.01.2011г.
  ** Туристическа такса за задължения възникнали до 31.12.2010г.
     
  Сметки на районните администрации за заплащане на Туристическа такса  и други задължения към районните администрации
  Район Одесос    
   IBAN: BG35CECB97903124151400  
  Район Приморски    
   IBAN: BG59CECB97903124127300  
  Район Младост    
  IBAN: BG10CECB97903124127600  
  Район Вл.Варненчик   
   IBAN:  BG06CECB97903124130000  
  Район Аспарухово   
  IBAN: BG41CECB97903124128400  
     
  при "Централна кооперативна банка" АД - клон  Варна  
  BIC:  CECBBGSF

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.