Търсене
12 май 2014

Обществена поръчка с предмет : "Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ при изпълнение на инженеринг по Компоненти 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна..."- 12.05.2014 г.

Обществена поръчка с предмет : "Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от  ЗУТ при изпълнение на инженеринг по Компоненти 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002   „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., в три обособени позиции:  Обособена позиция 1: Извършване на оценка на съответствието със съществените изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Компонент 1 – Автоматизирана билетна система Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието със съществените изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Компонент 2 - Предимство на превозните средства за масов градски обществен транспорт (МГОТ) на кръстовищата, Компонент 3 - Система за информация на пътниците в реално време и Компонент 4 – Център за управление на МГОТ Обособена позиция 3: Извършване на оценка на съответствието със съществените изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Компонент 5 - BRT коридор, Компонент 7 - Съоръжения за колоездене, Компонент 8 - Подобрения на три крайни спирки на МГОТ и Компонент 10 - Мерки за достъпност"

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.