Търсене
19 май 2014

Обществена поръчка с предмет :„Извършване на независим финансов одит на проект № BG161PO001-1.1.12-0020 „Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД“...”, УНП - 00081-2014-0020 - 19.05.2014 г.

Обществена поръчка с предмет :„Извършване на независим финансов одит на проект № BG161PO001-1.1.12-0020 „Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № В G161PO001/1.1-11/2011/020, схема №BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1, Операция 1.1 на ОП “Регионално развитие” 2007- 2013 год.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.