Търсене
Начало » Администрация
20 юли 2017

Структура на общинската администрация

СТРУКТУРА
НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ

СЕКРЕТАР

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ОТДЕЛ “ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”

СЕКТОР „ПРЕДВАРИТЕЛЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОЦЕНКА НА РИСКА“

ДИРЕКЦИЯ  “КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”
1.ОТДЕЛ  „КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“ 
2.ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВЕН“

 

I.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ И САНКЦИИ”

2.ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА”

2.1.ОТДЕЛ “ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ“
2.2.ОТДЕЛ “ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”
2.3.ОТДЕЛ “ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

3.ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ”

3.1.ОТДЕЛ “ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

3.2.ОТДЕЛ “ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ”

4.ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

4.1.ОТДЕЛ “СЧЕТОВОДСТВО”

5.ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО –НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

 

6.ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

6.1.ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
6.2.ОТДЕЛ “ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ППО” 

7.ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ”

7.1.ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ВЪТРЕШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”

7.2.ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ”

8.ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
8.1.ОТДЕЛ “ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
8.2.ОТДЕЛ “ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ”
8.2.1.СЕКТОР “ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ”
8.2.2.СЕКТОР “ЕСГРАОН”

9.ДИРЕКЦИЯ  „УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
9.1.ОТДЕЛ „ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“
9.2.ОТДЕЛ „ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ 
9.3.ОТДЕЛ „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“ 
9.4.ОТДЕЛ “ОПАЗВАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  РЕД”
9.4.1.СЕКТОР „ОБЩЕСТВЕН  РЕД”
9.4.2.СЕКТОР „КОНТРОЛ ЖАЛБИ”
9.4.3.СЕКТОР „ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ“
9.5.ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“
9.6.ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗМА“
9.6.1.СЕКТОР „КОНТРОЛ ПО ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ“
9.6.2.СЕКТОР „КОНТРОЛ ПО ТУРИЗМА“

II.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
1.1.ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ“
1.2.ОТДЕЛ „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ“
1.3.ОТДЕЛ „КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ“

2.ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ”
2.1.ОТДЕЛ “КОНТРОЛНО – РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ”
2.2.ОТДЕЛ “ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ”

3.ДИРЕКЦИЯ “АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ”  
3.1.ОТДЕЛ “АРХИТЕКТУРА”
3.2.ОТДЕЛ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
3.3.ОТДЕЛ “КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”
3.4.ОТДЕЛ “НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“

4.ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”
4.1.ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
4.2.ОТДЕЛ “ПАСПОРТИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА СТРОЕЖИ” 

4.3.ОТДЕЛ “ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ”  

5.ДИРЕКЦИЯ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

5.1.ОТДЕЛ “ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

5.2.ОТДЕЛ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

5.3.ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА, ТРАНСПОРТ И РЕКЛАМА”

6.ДИРЕКЦИЯ “ТУРИЗЪМ 
6.1.ОТДЕЛ “КАТЕГОРИЗАЦИЯ”
6.2.ОТДЕЛ “МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И АНАЛИЗИ”

7.ДИРЕКЦИЯ “КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ”  
7.1.ОТДЕЛ „ФЕСТИВАЛИ И ПРОЕКТИ“
7.2.ОТДЕЛ „ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ“  

8.ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“
8.1.ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ“  
8.2.ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ“   
8.3.ОТДЕЛ “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ 

9.ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ”

10.ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”

11.ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
11.1.ОТДЕЛ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”
11.2.ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТИ“        

12.ДИРЕКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
12.1. ОТДЕЛ “ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ”
12.2. ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И ТРЗ”