Търсене
30 юни 2014

Обществена поръчка с предмет„ Доставка, монтаж, предварително изпитване, калибровка, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура“ по проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД”....“ - УНП:00081-2014-0038 - 30.06.2014 г.

Обществена поръчка с предмет„ Доставка, монтаж, предварително изпитване, калибровка, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура“ по проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД”,финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-11/2011/020 от ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 год.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.