Търсене
30 юни 2014

Обществена поръчка с предмет„Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност и сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия..." - УНП: 00081-2014-0044 - 30.06.2014 г.

Обществена поръчка с предмет : „Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност и сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл. 17 от ЗЕЕ и изготвяне на доклади за оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвен по реда на Наредба №7/2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, финансирано по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/011 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г “, по обособени позиции

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.