Търсене

Презаверяване на разрешение за строеж - УСЛУГА №9145

УСЛУГА №9145 

Презаверяване на разрешение за строеж 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център на Община Варна или съответния район – по местонахождение на поземления имот 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 153, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ; 

Необходими документи:

  • Документ за собственост на поземления имот или учредено право на строеж
  • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот
  • Разрешение за строеж №............../................г.- оригинал
  • Копие от действащ  ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”
  • Констативен протокол от районната администрация от който да е видно на какъв етап е в момента, извършеното строителството,  във връзка с чл. 153, ал. 2 от ЗУТ
  • Строителни книжа, съгласно изискванията на чл. 157, ал.1, чл. 158 и чл. 159 от ЗУТ- ако има такива
  • Документи и актове по „Наредба № 3 за съставяне на актове и  протоколи по време на строителството” – ако има такива 

Такса на административната услуга: 50 на сто от предвидената такса по общия ред, съгласно чл. 153, ал.4  от ЗУТ – 50 лв. Същата се заплаща след представяне на служебна бележка на възложителите за дължима такса от специалист в Дирекция „АГУП”, непосредствено преди поднасяне на Разрешението за строеж пред Главен архитект на Община Варна за подпис. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 3г. – когато в продължение на три години от влизане в сила на разрешението за строеж не е започнало строителството или 5 г. – когато в продължение на пет години не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.