Търсене
15 юли 2014

Съобщение във връзка с провеждане на поредното заседание на Комисията по обществена поръчка за:„ Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“..." - 14.07.2014 г.

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002  „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г." “ открита с Решение  3784 от 21.10.2013  г. На Кмета на община Варна  , уведомяваме участниците, че поредното заседание на комисията, на което ще бъдат отворени и разгледани ценовите оферти на допуснатите участници ще се проведе на 18.07.2014г. /петък/- 15.00часа в общинско предприятие „Инвестиционна политика”, бул. „Ген Колев”№92, ет.5 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.