Търсене
05 август 2014

Обществена поръчка с предмет „ Провеждане на периодични профилактични прегледи на служителите от община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****” - ID 9032486 - 05.08.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет Провеждане на периодични профилактични прегледи на служителите от община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****”

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, община Варна публикува в профила на купувача утвърденият от Възложителя Протокол с изх.№ОП14003295ИП/08.09.2014г. от дейността на комисията назначена с Решение № 2705 / 06.08.2014 г. на Кмета на o бщина Варна за провеждане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП с предмет: „Провеждане на периодични профилактични прегледи на служителите от община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442 **** . Публичната покана е публикувана в регисъра на АОП с  ID 9032486 .


Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.