Търсене
02 септември 2014

Обществена поръчка с предмет „Обучения за повишаване квалификацията и провеждане на супервизии на служителите, работещи в социалните услуги в общността и специализираните институции за деца и възрастни – второстепенни разпоредители с бюджет към Община Варна по обособени позиции”, ID 9033256 - 02.09.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Обучения за повишаване квалификацията и провеждане на супервизии на служителите, работещи в социалните услуги в общността и специализираните институции за деца и възрастни – второстепенни разпоредители с бюджет към Община Варна по обособени позиции”


На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, община Варна публикува в профила на купувача утвърденият от Възложителя Протокол № ОП 14003527 ИП/ 26.09. 2014г. от дейността на комисията назначена с Решение № 3177 / 02.09.2014 г. на Кмета на Община Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.