Търсене
03 септември 2014

Обществена поръчка с предмет: “Идентифициране,актуализиране и предложение за деклариране на недвижимите културни ценности на територията на Община Варна.“, ID 9033299 - 03.09.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Идентифициране,актуализиране и предложение за деклариране на недвижимите културни ценности на територията на Община  Варна.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, община Варна публикува в профила на купувача утвърденият от Възложителя Протокол с изх.№ОП14003462ИП/ 23 .09.2014г. от дейността на комисията назначена с Решение № 3195 / 0 3 .0 9 .2014 г. на Кмета на o бщина Варна за провеждане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП с предмет: “Идентифициране, актуализиране и предложение за деклариране на недвижимите културни ценности на територията на Община Варна ”. Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП с  ID 9033299.


Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.