Търсене
07 октомври 2015

Вписване на настъпили промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване - УСЛУГА № 9167

УСЛУГА № 9167

Вписване на настъпили промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център – Община Варна или по електронен път чрез страницата на Община Варна 

Място за предоставяне на услугата на клиента: Информационен център 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 168, ал.2 и ал.3 и чл.169, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма 

Необходими документи: 

I. В случаите по чл. 168, ал.2 и ал.3 от Закона за туризма.

  1. Заявление по образец за настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националният туристически регистър на категоризиран туристически обект-място за настаняване - клас „А“ и клас „Б“, по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.
  2. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №6 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата. /само ако промяната засяга първоначалната информация по справката/
  3. Копия от документи, удостоверяващи настъпилата промяна;
  4. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ. 

II. В случаите по чл. 169, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма.

1.Заявление по образец за настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националният туристически регистър на категоризиран туристически обект-място за настаняване - клас „А“ и клас „Б“, по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

2.Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №6 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата /само ако промяната засяга първоначално подадената информация/;

3.Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №8 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата /само ако промяната засяга първоначално подадената информация/;

4.Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК и липсата на обстоятелствата – несъстоятелност и/или ликвидация                                                    или Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци/вписани в търговският регистър, а извършват дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;

5.Декларация за изгубено/унищожено/повредено/или др. предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект /при липсващ оригинал на удостоверение за определена категория/.

6.Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, ако лицето не е търговец  и не е вписано в Търговският регистър;

7.Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ;

8.Копие от документа за собственост на обекта;

9. Копие от договора за наем или друг от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

10. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;

11. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

12. Предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект – оригинал или копие.

13. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелства и издаване на удостоверение по образец на места за настаняване. 

Такса на административната услуга:

-          без издаване на ново удостоверение за определена категория - чл. 168, ал.2 и ал.3 от Закона за туризма - 50 лв.;

-          с издаване на ново удостоверение за определена категория – 150 лв.; 

Спиране действието на удостоверение за определена категория /чл.136 от ЗТ/ - 50 лв.

Издаване на дубликат на удостоверение за определена категория /чл.145, ал.1 от ЗТ/ - 100 лв. за удостоверение и/или 50 лв. за метална табела.

Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект- чл. 21, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията – не се заплаща такса.

Прекратяване на категорията на туристически обект и издаденото удостоверение за определена категория на туристически обект– чл. 137 от Закона за туризма – не се заплаща такса. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 30 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт 

-       Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект– 2 /два/ месеца.

-       Удостоверение за определена категория на туристически обект /оригинална символика/ – 5 години за издадени удостоверения до 26.03.2013г., а за издадени удостоверения след 26.03.2013г., се запазва срока на предходно издаденото удостоверение за определена категория на туристическият обект.